Koti Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia vanhimpia ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella aiempia mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaluonnokseen

Herttoniemen aluesuunnitelma on taas ajankohtainen. Julkaisemme ohessa seuran viime vuotisen mielipiteen suunnitelman luonnokseen.

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Ehdotamme: tiivistä ja matalaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueelle on suunnitteilla tiivistä asuinrakentamista. Alue rajautuu lähiympäristössä Herttoniemessä ja Myllypurossa pientaloalueisiin sekä Viikin itäpuolen rakentamattomaan osaan, ja sitä sivuaa kaksi vilkasta läpiajoväylää, Viikintie ja Viilarintie. Miljöön kannalta olisikin luontevaa jatkaa Karhunkaatajan alueella tiiviillä, mutta matalalla kaavoituksella. Ehdotamme, että alueelle suunnitellaan moderni, ekologinen omakoti- ja rivitaloalue. Tavoitteena tulisi olla korkeatasoinen asuinympäristö virkistysalueineen.

Kun Karhunkaatajan alueelle suunnitellaan asumista, tulee rakentamisen sijoittua alavalle osalle, missä on nyt viljelypalstoja, koirakoulutusalue ja pelikenttä. Viljelypalstat tulee kuitenkin korvata jossain toisaalla ja myös uusille asukkaille tulee tarjota mahdollisuus pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn. Suunnittelussa on otettava huomioon myös liikenneväylistä aiheutuvat huomattavat meluhaitat.

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisesta

Herttoniemi-seuran mielipide
Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutos, täydennysrakentaminen
Hankenro 1503_1, HEL 2013-014930
OAS 16.12.2013

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Yhteenveto

Länsi-Herttoniemen kulttuurihistorialliset ja luonnon arvot on tunnistettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. Länsi-Herttoniemi on poikkeuksellisen hyvin eheänä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue. Alueelle tyypillistä ovat avokalliot, korttelien kallioiset puistot sekä asutuksen ja luonnon välinen vuoropuhelu. Kaupunkirakenne ja rakennukset ovat aikansa merkittävien arkkitehtien suunnittelemia. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin.

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä

Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville.

Herttoniemi-seuran kannanotto Kivinokan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kivinokka ennen ja nytKivinokka on perinteikäs ulkoilu- ja kesämaja-alue Vanhankaupunginlahdella, Kulosaaren ja Herttoniemen välissä. Osa Kivinokkaa kuuluu luonnonsuojelualueeseen. Kivinokan historia kansanpuistona on jo 80...