EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seura otti kantaa Kettutien ja Kettukujan suunnitelmiin

Herttoniemi-seura otti kantaa Kettutien ja Kettukujan suunnitelmiin

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Mielipide Kettukuja 4 sekä Kettutie 8 ja 19 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seura on tutustunut suunnitelmaan ja esittää siitä mielipiteenään seuraavaa:

Osa-alue 1, seurakuntatalon ja huoltoaseman tontit

On hyvä, että alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Päivittäistavarakauppa on myös tervetullut.

*Pidämme tärkeänä, että kerrostaloihin tulisi omistus- tai asumisoikeusasuntoja perheille. Tontit ryhmärakennuttamiseen olisivat myös tervetulleita. Omistusasunnot alueella ovat verrattain pieniä ja perheasunnoista on huutava pula. Perheasuntojen rakentaminen toisi alueelle lisää lapsia ja tukisi siten alueen kouluja.

Kaupungin voimassaolevan maankäytön ja asumisen ohjelman (MA-ohjelman) mukaan tulee hallintamuodoissa alueellisesti pyrkiä seuraaviin prosenttiosuuksiin: vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja 40 %, ns. välimuotoasumista (Hitas, asumisoikeus ym.) 40 % ja valtion tukemia vuokra-asuntoja 20 %. Länsi-Herttoniemen kaupunginosan täydennysrakentamisessa on kaavoitettava yksinomaan välimuotoja ja omistusasuntoja, kunnes yllä mainitut hallintamuotojen osuudet korjaantuvat kaupunginvaltuuston 2011 päättämälle tasolle.

* Pidämme tärkeänä, että rakennukset mitoitetaan Länsi-Herttoniemen tyypillisen rakennuskannan mukaisesti II-IV -kerroksisiksi ja että niiden ulkoasua määritellessä otetaan soveltuvin osin mallia (väritys, kattomuoto jne.) ympäristöstä. Osa rakennuksista voisi olla townhouse-tyyppisiä, kuten vieressä Näätätiellä. Luonnonmuotojen korostaminen kaavalla ja suoran näköyhteyden välttäminen asunnosta toiseen ovat olleet alueen kaavoittajien ”meurmanilaisia” lähtökohtia. Näitä asumiseen ja ympäristöön miellyttävyyttä luovia lähtökohtia tulisi vaalia jatkossakin. Osa-alueiden 1 ja 2 suunnittelu tulee tapahtua niin, että niistä muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus

*Alueen viihtyvyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle on eduksi, jos lehtokolmio säilytetään. Lehtokolmion merkitys Herttoniemen ”koruna” on tärkeä. Alueen kaavoittaja on aikanaan osoittanut suurta ja aikaansa edellä olevaa viisautta jättäessään tuon upean luontoelementin keskelle asutusta. Lehto on luonnontilassaan arvokas, arvokkaampi kuin rakennettu puisto.

* Liikennejärjestelyiden muuttamisessa turvallisemmaksi tulisi erityisesti huomioida sujuvat kevyen liikenteen yhteydet: Siilitien pohjoisosista ja Länsi-Herttoniemen suunnasta kohti Siilitien ja Herttoniemen metroasemia. Kaavoituksen yhteydessä voitaisiin ottaa haltuun alueen loistava sijainti urheilukentän, Herttoniemen urheilupuiston ja Viikin luonnonsuojelualueen vieressä. Tämä merkitsisi toimivien ja kauniisti rakennettujen kevyen liikenteen yhteyksien varmistamista myös näille alueille.

Osa-alue 2, kirjaston ja nuorisotalon tontit

Kirjaston ja nuorisotalon sijainti koulujen, vanhusten palvelutalon, seurakuntatalon ja terveyskeskuksen muodostamassa palvelurykelmässä on ollut hyvin toimiva. Kirjaston sijaintia päätettäessä on alun perin ajateltu keskeistä sijaintia ja erityisesti sen saavutettavuutta Siilitien vuokratalojen asukkaille. Nuorisotalon sijainti lähellä kouluja on varsin luonteva.

Herttoniemenrannan asukkaat ovat jääneet palvelujen rakentamisessa paitsioon. Heillä on pieni nuorisotalo, ja lähin kirjasto sijaitsee Roihuvuoressa. Herttoniemen kirjastoon päästäkseen on käytettävä bussia. Jos kirjasto siirretään metroasemalle, hyötyvät siitä Herttoniemenrannan asukkaat ja ne länsiherttoniemeläiset, jotka asuvat metroaseman tuntumassa. Eniten haittaa siitä olisi Erätorin ja Siilitien suunnalla asuville ja Länsi-Herttoniemen koululaisille. Luultavasti haittaa tulisi myös roihuvuorelaisille, sillä on pelättävissä, että Roihuvuoren kirjasto yhdistettäisiin tähän metroasemakirjastoon. Metroaseman valintaa kirjaston paikaksi voi kuitenkin puolustaa kulkuyhteyksillä.

Jos kirjaston ja nuorisotalon rakennus puretaan, on tilalle rakennettaviin asuinkerrostaloihin syytä sijoittaa päiväkoti, sekä liikunta- ja nuorisotiloja. Kettutien nuorisotaloa käyttävät tällä hetkellä lasten ja nuorten lisäksi erilaiset liikunnan harrastajaryhmät ja yhdistykset.

Mahdollisesti poistuva kirjasto on korvattava Myllypuron mediakirjaston kaltaisella uudenlaisella palvelulla. Näin säilytettäisiin alueella koululaisten palvelut ja asukkaiden kokoontumistilat.

Nuorisotilojen sijoittaminen metroaseman yhteyteen palvelisi lähinnä varttuneita nuoria, jotka kulkevat itsenäisesti metrolla ja näin ollen liikkuvat muutoinkin aseman kautta. Monet vanhemmat pitävät metroaseman seutua rauhattomana, eivätkä olisi valmiita lähettämään lapsiaan ja nuoriaan sinne vapaa-ajanviettoon. Kaupungin onkin syytä panostaa voimakkaasti päihdeongelmaisten palveluihin sekä heidän itsensä että muiden asukkaiden vuoksi, jos metroaseman seutua halutaan kehittää vapaa-ajanviettopaikkana.

Herttoniemi-seura ehdottaa, että asukkaat otetaan mukaan kaavaluonnoksen valmisteluun. Näin mukaan saadaan alusta alkaen asukkaiden kokemusperäinen asiantuntijuus.

Helsingissä 3.5.2012

Herttoniemi-seura ry

Hilkka Helsti

puheenjohtaja

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA