EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Ehdotamme: tiivistä ja matalaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueelle on suunnitteilla tiivistä asuinrakentamista. Alue rajautuu lähiympäristössä Herttoniemessä ja Myllypurossa pientaloalueisiin sekä Viikin itäpuolen rakentamattomaan osaan, ja sitä sivuaa kaksi vilkasta läpiajoväylää, Viikintie ja Viilarintie. Miljöön kannalta olisikin luontevaa jatkaa Karhunkaatajan alueella tiiviillä, mutta matalalla kaavoituksella. Ehdotamme, että alueelle suunnitellaan moderni, ekologinen omakoti- ja rivitaloalue. Tavoitteena tulisi olla korkeatasoinen asuinympäristö virkistysalueineen.

Kun Karhunkaatajan alueelle suunnitellaan asumista, tulee rakentamisen sijoittua alavalle osalle, missä on nyt viljelypalstoja, koirakoulutusalue ja pelikenttä. Viljelypalstat tulee kuitenkin korvata jossain toisaalla ja myös uusille asukkaille tulee tarjota mahdollisuus pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn. Suunnittelussa on otettava huomioon myös liikenneväylistä aiheutuvat huomattavat meluhaitat.

Länsi-Herttoniemessä on asuntokannasta kaupungin vuokra-asuntoja 41,5 % ja Myllypurossa 30,4 % (lähde Helsingin tilastollinen vuosikirja 2012, taulukko 3.12).  Monia haittoja aiheuttavan sosiaalisen segregaation välttämiseksi enempää kaupungin vuokra-asuntoja alueelle ei voi rakentaa. Pientalot sen sijaan tasapainottaisivat alueen sosiaalista rakennetta.

Kallioinen metsäalue säilytettävä

Alue jakautuu karkeasti kahdenlaiseen osaan, kallioiseen metsäalueeseen ja alavaan viljelypalsta-, pelikenttä- ja koirarata-alueeseen. Kallioinen metsäalue sisältää erityisiä luontokohteita: siellä on Metso-ohjelman kriteereillä arvokkaaksi luokiteltuja metsäalueita sekä geologisesti suuriarvoiseksi luokiteltu (arvoluokka 1) kalliokouru, hiidenkouru. Kaavoitettava alue toimii myös Viikin alueen eläimistölle tärkeänä ekologisena käytävänä ja eläimistön liikkuminen metsäalueelle tulee turvata.

Kalliometsällä on huomattava virkistysarvo alueen asukkaille. Vaadimme, että kallioinen metsäalue jätetään sekä tulevien että nykyisten asukkaiden lähivirkistysalueeksi. Kalliot luovat alueelle identiteettiä, ne ovat alueen viehätysvoiman ydin. Kallioalueen vahingoittaminen rakentamalla ei tule kysymykseen.

Ennen kaavoitusta on kartoitettava Karhunkaatajan alueen maisemalliset arvot sekä luontoarvot; kasvisto, eläimistö ja geologia.  On myös tutkittava, millaisia rasituksia yhä lisääntyvä asutus tuottaisi läheisille Vanhankaupunginlahden Natura-alueille, joiden tuntumaan rakennetaan jo paljon (Kalasatama, Arabianranta).

Roihupellon alue kaavoitettava ensin

Kivenheiton päässä Karhunkaatajan alueesta on tyhjenevä Roihupellon teollisuusalue ja bussivarikkoalue. Se tarjoaisi huomattavan mahdollisuuden myös kerrostalojen rakentamiselle. Jo rakennettuna siellä on valmiina esimerkiksi tieinfra ja mahdollinen metroasema toisi erinomaiset joukkoliikenneyhteydet viereen. Roihupellossa ei enää ole jäljellä koskematonta luontoa, joten sen rakentaminen ei haittaisi ketään. Nyt käsittelyssä olevan Karhukaatajan alueen metsä ja kalliot palvelisivat erinomaisesti myös Roihupellon tulevien asukkaiden virkistysalueena.

Helsingissä 18.5.2013

Hilkka Helsti

Herttoniemi-seura, puheenjohtaja

Luontoarvot, lähdetiedot:

Arvokkaat metsäkohteet:

http://ptp.hel.fi/LTJ/LTJReports/scripts/reportkohde.asp?ID=286687&tunnus=M37/11&map=697540&report=29181665029&style=677079

Metsäkohteet, luokitus

http://ptp.hel.fi/ltj/client/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/TAULUKOT%20KUVAT%20KOHDEKARTAT/M37%20kriteeriluokat.pdf

Kalliokouru

 http://ptp.hel.fi/LTJ/LTJReports/scripts/reportkohde.asp?ID=70970&tunnus=1224&map=951749&report=88176535088&style=718286

Kalliokouru, luokitus (Kohde 1224, sijainti: Herttoniemi, Roihupelto)

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/a80adc804a14ddb8b576f5b546fc4d01/julkaisu06_04.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a80adc804a14ddb8b576f5b546fc4d01

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA