EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
OAS 1401-00/19
Hankenro 3362_4
HEL 2017-012228


Herttoniemi-seura on tarkastellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja on kiinnittänyt huomionsa
seuraaviin asioihin:


Viheryhteydet


Rakennettavaksi tarkoitetulla kaava-alueella sijaitsee rakentamattomia metsäalueita. Holkkitien
pohjoispuolella sijaitsevaa metsää kutsutaan Karhumetsäksi. Se rajautuu Karhunkaatajan asuinalueeseen.
Toinen metsäalueista on Kauppamyllyntien betonitehtaan ja nykyisen varikkoalueen välissä.
Karhumetsän ja Myllypuron metsäalueen välille sijoittuu


• maakuntakaavan viheryhteystarve, merkintä on luonteeltaan sekä virkistyksellinen että ekologinen
• yleiskaavan kehitettävä metsäverkostoyhteys -merkintä ja metsäverkostoselvityksen mukainen
verkoston osana kehitettävä yhteys -merkintä.
• yleiskaavan viheryhteysmerkintä
• VISTRA:n lisättävä viheryhteysmerkintä sekä virkistyksen että ekologisiin tarpeisiin


Kaavamerkintöjen tarkemmat määritelmät löytyvät liitteestä 1.


Kaavoitettavan alueen metsäalueet ovat riittävän leveitä ekologisen yhteyden kapeikkokohdiksi, noin 100-
150 m (n. 50 m levyinen kapeikko Viilarintien varrella), joten vihersillalla täydennettynä metsäalueet
toimisivat edellä mainittujen viheryhteyksien tarjoajina. Vihersillalle on tarvetta varikkoalueen
pohjoispuolella raidealueen yli Myllypuroon.


Lisätietoa ekologisen käytävän ja vihersillan mitoituksesta:
https://www.herttoniemi.fi/herttoniemi-seura/kannanotot/3763-muistutus-koskien-karhunkaatajanalueen-asemakaavaehdotusta-nro-12550


Liite: Kaavaehdotus on Uudenmaan maakuntakaavan vastainen, s.25-27


https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6201/Laajat_yhtenaiset_metsaalueet_ekologisen_verkoston_osana_
Uudellamaalla


Ekologinen viheryhteys ei ole siirrettävissä/korvattavissa


Kauppamyllyntien pohjoispuolella sijaitsevan kallioalueen laen rakentaminen sekä tien ja rakennuksien
välissä sijaitseva jyrkkä kallionreuna estävät ekologisen/virkistyksellisen yhteyden kulkemisen kaava-alueen pohjoispuolella.

Kun yhteydeltä vaaditaan sekä ekologisia että virkistyksellisiä ominaisuuksia, harmoninen, virkistyksellinen viheryhteys on toteutettavissa enää betonitehtaan ja varikkoalueen välissä sijaitsevan luonnonmukaisena säilyneen metsäalueen kautta.

Viheryhteyden kehityssuunnitelma on luettavissa osoitteessa:
https://www.herttoniemi.fi/herttoniemi-seura/kannanotot/3758-roihupellon-teollisuusalueensuunnitteluperiaatteet

Kehitysehdotukset (pdf)
Valokuvia havainnollistamaan Kauppamyllyntien ympäristöä löytyy liitteestä 3.


Suunnitellun varikkoalueen sijainti


Jotta metsäalueet ja niihin liittyvät viheryhteydet voitaisiin säilyttää, on tuleva Raide-Jokerin varikko
sijoitettava suunniteltua aluetta etelämmäksi. Liitteessä 2 on esitetty kuvapari, jossa on varikon
hankesuunnitelma sekä varikon uusi, hieman eteläisempi sijainti selostuksineen.
Kauppamyllyntien eteläpuolinen rakennettu alue


Kauppamyllyntien betonitehtaan alue ja jo rakennettu ympäristö (kaupunki suunnittelee rakennuksien
purkamista) soveltuu Herttoniemi-seuran mielestä sekä liikuntatilojen rakentamiseen, että
asuinrakentamiseen. Alueelle mahtuisi asuntoja jopa 20.000 – 40.000 Kem2 eli noin 500-1000 asukkaalle.
Jos Kem2 hinnaksi arvioidaan 500 euroa, olisi rakennusoikeuden arvo 10 – 20 milj. euroa. Saaduilla tuloilla
voitaisiin rahoittaa vihersillan rakentaminen.

Toimitilarakentaminen


Holkkitien pohjoispuoli ei sovellu toimitilarakentamiselle. Holkkitien pohjoispuolella on metsäluonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi luokiteltu Karhumetsä. Lisäksi Karhumetsä on osa ekologista
viherkäytävää. Asemakaavoitusta ohjaava yleiskaava suojelee monimuotoisia luontokohteita sekä
ekologisia yhteyksiä. Myös Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, valtioneuvoston päätös 14.12.2017
suojelee ekologisia yhteyksiä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden säilymistä.
Holkkitien pohjoispuolen metsäalue käsiteltiin lautakunnassa Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja
asemakaavan muutosluonnoksen yhteydessä 16.5.2017: Lautakunta päätti yksimielisesti:
Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon maakuntakaavan edellyttämä itä-länsi -suuntainen ekologinen
viheryhteys.


Holkkitien pohjoispuolen metsäalue käsiteltiin lautakunnassa Roihupellon teollisuusalueen
suunnitteluperiaatteiden yhteydessä 29.5.2018. Lautakunta päätti yksimielisesti: Jatkosuunnittelussa
huomioidaan erityisesti metsäiset alueet ja viheryhteyksien turvaaminen.
Arvokkaaksi luokitellun metsään rakentamisen sijaan on mahdollista tutkia, millaista toimitilaa olisi
mahdollista rakentaa tulevan Raide-Jokerin varikon päälle. Esimerkiksi urheilu- ja liikuntatilat voisivat
soveltua rakennettavaksi varikkoalueen yhteyteen.


Melu


Raideliikenteen melun on todettu häiritsevän lähiseudun asukkaita ja kasvava raideliikenne tulee lisäämään edelleen merkittävästi meluhaittoja, ellei suunnittelun avulla löydetä ratkaisua ongelman korjaamiseksi.

Meluhaittojen vähentämiseksi on useita keinoja kuten:


-Kallioisen metsäalueen säilyttäminen. Kallio toimii melumuurina vähentäen mm. Itäväylän liikenteen
aiheuttamaa melua ja sen räjäyttäminen raideliikenteen tieltä lisäisi entisestään meluhaittoja asuinalueilla.
-Metroradan pohjoisosan kattaminen ja melumuurin/rakennuksien sijoittaminen kannen eteläosan päälle.
Varikkoalueen meluhaittoja käsiteltiin lautakunnassa 29.5.2018 ja lautakunta päätti yksimielisesti:
Alueen suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuutta vähentää Ratasmyllyntien metrovarikon meluja valohaitoista koituvia ongelmia asukkaille.


Menettelytapa


Herttoniemi-seuralle ei ole tullut tietoa ko. hankkeesta eikä myöskään Karhunkaatajan kaavahankkeesta
syksyllä 2018. Karhunkaatajan asukkaat kokevat kuuluvansa Herttoniemen kaupunginosaan koulupiiri- ja
postinumeroalueen mukaisesti. Seura toivoo olevansa osallisena alueita ja lähiseutua koskevissa
kaavahankkeissa.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on todettu: Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa.
Tarkempaa tietoa suunnitelmasta ei ole saatavilla.


Arkkitehti Laura Hietakorven mukaan suunnitelma toimitetaan suoraan lautakunnalle ilman asukkaiden
kuulemista. Alue on merkittävä Itä-Helsingin ekologisen yhteyden kannalta ja sisältää lisäksi metsäluonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsäaluetta. Lisäksi asukkaita huolettavat varikkotoiminnan
aiheuttamat merkittävät meluhaitat.


Kaava-alueen merkittävyyden vuoksi kaavoitusmenettelyyn tulee sisällyttää kaavaluonnoksen valmistelu,
jolloin asukkaiden on mahdollista tutustua suunnitelmaan ja kommentoida hanketta ennen suunnitelman
toimittamista lautakunnan käsittelyyn.


Helsingissä 22.3.2019
Herttoniemi-seura ry
Heikki Kärmeniemi Hilkka Helsti
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA