EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Roihupellon uuteen suunnitteluperiaatteeseen

Herttoniemi-seuran mielipide Roihupellon uuteen suunnitteluperiaatteeseen

Kiitämme suunnittelijoita tahtotilasta pyrkiä suurempaan tonttitehokkuuteen Roihupellon alueella.

Herttoniemi-seura ymmärtää tarpeen turvata alueen yritysten toimintamahdollisuudet. Seura kannattaa kuitenkin suunnitteluperiaatteita huomattavasti runsaampaa asuntorakentamista, sillä alueelle soveltuisi tiivis ja korkea rakentaminen niin toimitilojen kuin asuntojenkin osalta. Roihupeltoon suunniteltava asuntorakentaminen voisi vähentää rakennuspainetta metsäalueille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille Herttoniemessä sekä Roihuvuoressa.

Mahdollisesti tuleva metroasema puoltaa myös tiivistä rakentamista ja jo nyt Roihupelto kytkeytyy luontevasti Itäkeskukseen.

Yritysalueen tiivistämistä on hyvä tutkia. Osa yrityksistä saattaisi hyötyä siitä.Yritysalueesta kannattaisi muodostaa nimenomaan metroon ja raidejokeriin tukeutuvien yritysten ja asumisen alue.

Pidämme myös hyvänä sitä, että raitiotievarikon päälle on mahdollista rakentaa. Tätä turkittaessa voitaisiin samalla selvittää myös mahdollisuutta rakentaa metrovarikon päälle Pasilan rata-alueen tapaan.

Kaavamerkintänä oleva Kivikon tunneli on seuran mielipiteen mukaan turhan kallis sen hyötyyn nähden; tämän tunnelivaraus olisi perusteltua poistaa kaavoista. Alueelle suunnitellaan kuitenkin raidejokeria ja pidemmällä tähtäimellä uutta metroasemaa, eikä tällaiselle tunnelille ole tarvetta.

Kaupunki säilyy viihtyisämpänä, mikäli sinne jätetään luontoa niin paljon kuin mahdollista. Tämä edellyttää maankäytön suunnittelua sillä periaatteella, että rakennusmaaksi valitaan luonto- ja muilta arvoiltaan vähemmän arvokkaita alueita. Mikäli tällainen alue ei sovellu asumiseen jonkin häiriötekijän takia, se voi kuitenkin soveltua toimitila- ja teollisuusrakentamiseen.

Roihupellon suunnittelualueella on vaalittavia luontoarvoja. Kaava-alueen pohjoisreunalla, Karhunkaatajantien vieressä on kapea viheryhteys, joka on merkitty uudessa yleiskaavassa ekologiseksi ja virkistysyhteydeksi Viikin luontoalueilta itää kohti. Se on yksi syy, miksi siihen kytkeytyvää
metsäaluetta Karhunkaatajantien ja Viilarintien risteyksessä ei tule rakentaa. Kyseinen metsäalue on lisäksi osittain Metso I -luokassa ja osa Karhunkaatajan uuden asuinalueen typistämästä laajemmasta metsäalueesta.

Kaava-alueen koillisnurkassa on jäljellä myös viihtyisä metsäalue. Ehdotamme, että siitä osa säästettäisiin viheryhteytenä ja otettaisiin mukaan osaksi uutta rakennettua ympäristöä.

Laippapuiston metsäinen alue säilyy toivottavasti osittain viheryhteytenä ja lähiviheralueena, kun alueelle tulee asuntoja. Ehkä ensimmäisen maailmansodan linnoituksen voisi säilyttää osana rakentamista, muinaisjäännöksenä aulatiloissa tai pihan elementtinä niin, että se luo historiallista kerroksellisuutta uusissa kortteleissa.

Herttoniemi-seura haluaa ystävällisesti todeta vielä, että vihreällä lähiluonnolla on tutkimusten mukaan merkittäviä terveysvaikutuksia, kuten esim. luonnonmetsän verenpainetta alentava vaikutus, allergioiden torjuminen ja henkisen hyvinvoinnin tuottaminen. Luonto motivoi ihmisiä myös liikkumaan.

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA