EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen

Herttoniemi-seuran mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet

 

Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet Herttoniemessä ja sen lähiympäristössä, mistä Herttoniemi-seura on erittäin tyytyväinen.

-Herttoniemen kartano ympäristöineen

-Herttoniemen siirtolapuutarha-alue sekä Kivinokan mökki- ja ulkoilualue

– 1. maailmansodan linnoitteet

– Länsi-Herttoniemen asuntoalue

– Viikin opetus- ja koetila

Nämä ympäristöt koetaan tärkeiksi myös paikallisesti. Herttoniemi-seura ehdottaa, että arvokkaisiin ympäristöihin lisättäisiin myös hyppyrimäki ympäristöineen. Mäki on ainoa laatuaan Helsingissä. Hyppyrimäki on rakennettu vuonna 1962 ja se on edelleen käytössä. (Herttoniemen hyppyrimäkien historia alkoi jo vuonna 1936, mutta vanhin mäki on jo purettu.) Hyppyrimäki on lähellä 1. maailmansodan linnoitteita, joten tämän alueen hieman laveampi rajaus muodostaisi hyvän kokonaisuuden. http://www.kotikaupunkipolut.fi/hyddat/kartta/

 

Luonnonsuojelualueet

 

Herttoniemi-seura huomauttaa, että Saunalahden pohjukan alue, samoin kuin Saunalahden itäranta vaativat maakuntakaavallisesti vahvemman suojauksen. Helsingin ympäristökeskus suunnittelee alueelle luonnonsuojelualuetta

Fastholman eteläosa ja Saunalahden itäpuolinen metsä täydentää Viikin – Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta, jonka raja noudattaa rantaviivaa. Alue toimii myös metsäisenä suojavyöhykkeenä ja monille eläinlajeille tärkeänä kulkureittinä Vanhankaupunginlahden lintuveden ja Herttoniemen asutuksen välissä.

Fastholman metsäalue on kosteaa lehtoa, jonka puusto on tervaleppävaltaista ja aluskasvillisuus rehevää. Rajatun alueen pohjoisreuna on puistomaisempaa ja itäreunan rinne on lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää. Fastholma on tärkeä lehtimetsälintujen pesimäpaikka. Lajistoon kuuluvat silmälläpidettävistä lajeista sirittäjä ja rantasipi. Muita huomionarvoisia lajeja ovat mm. pikkutikka, pikkulepinkäinen, kultarinta sekä viita- ja luhtakerttunen. Fastholma on myös tärkeää sammakko- ja matelija-aluetta.

Myös Saunalahden itäranta on tärkeä lintujen pesimäpaikka. Rannan tuntumassa kasvaa runsaasti tervaleppiä, aluskasvillisuus on pensaikkoista ja tiheää ja lahopuustoakin on runsaasti. Lintulajisto on samankaltaista kuin Fastholmassa.

Kaakkoon työntyvä metsäkieleke on lehtoa ja lehtomaista kangasmetsää. Se on rajattu mukaan Herttoniemen arvokkaisiin metsäkohteisiin.

Rauhoituksen tarkoitus: Arvokkaan linnustokohteen ja Vanhankaupunginlahden suojavyöhykkeenä toimivan metsäalueen säilyttäminen. Alueen sijainti Viikin – Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen vieressä tuo alueelle suojelubiologista lisäarvoa.

Lisäksi tulee huomata, että tuon kyseisen METSO­kohteen keskellä metsään johtavan ulkoiluväylän pohjana on historiallisesti arvokas, ensimmäisen maailmansodan aikainen tykkitie, jonka mukulakivirakenteet perimätiedon mukaan olivat vielä 1970­luvun alkupuolelle asti paikka paikoin selvästi havaittavissa. Reitin varrella kalliojyrkänteeseen louhittuna sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoituslaitteisiin kuulunut asevarastona käytetty luola. Muinaismuistolaki suojaa automaattisesti maamme kaikkia muinaismuistokohteita ja niiden säilyminen tulee ehdottomasti varmistaa.

Helsingin ympäristökeskuksella on useita muitakin luonnonsuojelualuesuunnitelmia menossa päätöksentekoon ja ne on luonnollisestikin kaikki huomioitava maakuntakaavassa.

Helsingissä 20.2.2015

Herttoniemi-seura ry

Raimo Mäkelä pj

Hilkka Helsti

 

Riitta Malve

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA