EtusivuKannanotot ja lausunnotItäväylä - Linnanrakentajantie, lausunto tunnelisuunnitelmasta

Itäväylä – Linnanrakentajantie, lausunto tunnelisuunnitelmasta

Herttoniemi-seuran lausunto Itäväylä – Linnanrakentajantien tunnelisuunnitelmasta. 

Helsingin Kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto

Oas 1073-00/12

Herttoniemi-seuran lausunto, joka koskee asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa: ITÄVÄYLÄ-LINNANRAKENTAJANTIE, ERITASOLIITTYMÄ JA TUNNELI.

1.Olemme erittäin huolestuneita niistä vahingoista, jotka suunnitelma toteutuessaan aiheuttaa Herttoniemen kartanon puistolle.

Herttoniemen kartano on hienosti säilynyt historiallinen kokonaisuus rakennuksineen ja puutarhoineen. Kartanoalue on suojeltu asemakaavassa ja on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Puistoalue on kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella yleisön käytössä. Kaupunki hoitaa tämän osan korkeimman hoitoluokan mukaisesti.

Kartanon puistolla on huomattavan historiallisen arvon lisäksi erityinen arvo lähivirkistysalueena naapurialueiden, kuten Herttoniemenrannan asukkaille. Kartanon puistoon johtaa liikennevaloin ohjattu suojatie ja asukkaiden kävelyreitit johtavat kartanon puiston kautta Tammisaloon Tiiliruukinlahden ympäri. Puisto on suosittu piknik- ja retkipaikka asukkaille, päiväkodeille ja koululle.

Nyt esitetyn suunnitelman mukaan kevyen liikenteen väylä siirtyisi puiston kohdalla nykyisen kapean viherkaistan päälle aivan muuriin kiinni. Kevyen liikenteen väylän rakentamisvaihe ja myöhemmin sen auraus vahingoittaisi vanhaa muuria, ja muurin vieressä kasvavia puita. Puut ovat puiston tärkeä suoja. Muuri on nyt jo vaarassa lumikinosten ja aurauksen vuoksi. (Ks. liitteenä olevat kuvat.)

Puiston virkistysarvo ja rauha häiriintyisivät liikenteen melun, pölyn ja katuvalaistuksen lisääntyessä. Kun puut hakattaisiin, muuttuisi puiston valomaisema täydellisesti. Loistevalot hohtaisivat esteettä puistoon kadulta, asuinalueelta ja ympärivuorokautisesti valaistuna olevasta pysäköintitalosta. Kartanon vieressä, mihin ei ole suunniteltu tunnelia, liikenne tulisi lisääntymään noin 10.000 autolla vuorokaudessa.

2.Olemme huolestuneita myös siitä haitasta, minkä Abraham Wetterin tien risteyksen jälkeen päättyvä tunneli liikennevirtoineen aiheuttaisi Linnanrakentajantien asukkaille. Liikenne kadulla on jo nyt niin meluisaa ja saastunutta, etteivät asukkaat voi kesähelteilläkään pitää ikkunoita auki. Jos liikenne lisääntyy 10.000 autolla vuorokaudessa, tilanne pahenee entisestään. Linnanrakentajantien varressa olevat asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, joiden ainoat ikkunat ovat kadulle päin.

Myös Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien kulmauksessa olevien kerrostalojen asukkaat kärsivät tiealueen laajennuksesta, sillä nykyisiä puuistutuksia suunnitellaan kaadettavaksi. (Ks. kuva.) Puuston uusiminen on hidasta, eikä suunnitelmassa näytä puille olevan juuri tilaakaan.

Jos liikennevalot poistetaan Kerttulinkujan kohdalta, aiheuttaa se huomattavan onnettomuusvaaran, sillä asukkaat tulevat ylittämään kadun siltä kohtaa joka tapauksessa. Suojatie johtaa suoraan kartanon portille.

3.Suunniteltu tunneliratkaisu on tehty täysin yksityisautoilun ehdoilla. Se ei sisällä mitään suunnitelmaa siitä, miten Laajasalosta Herttoniemeen päin suuntautuvaa julkista liikennettä tai pyöräilyä kehitettäisiin. Tämä ei ole kaupungin ympäristötavoitteiden kannalta oikea periaate.

Herttoniemi-seuran mielestä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan liikennettä pitää tarkastella kattavana suunnitelmana. On esitettävä ajantasaiset liikennelaskelmat ja -arviot sekä niiden mukaiset kulkumuodot (eri joukkoliikennevälineet, pyöräily ja yksityisautoilu) eri puolille kaupunkia.

On otettava paremmin huomioon myös Laajasalosta Itäkeskukseen, Kehä I:lle ja Kehä III:lle suuntautuva liikenne. Samoin on huomioitava lisääntyneestä liikenteestä Kulosaaren sillalle aiheutuvat ruuhkat. Kalasataman alueen tuleva liikenne pitää huomioida näissä arvioissa, samoin kuin Herttoniemen metroaseman tuntumaan rakennettava kauppakeskus. Kun tarkastellaan Itä-Helsingin liikenneratkaisuja, ei voida jättää huomiotta myöskään Östersundomiin rakennettavan uuden 35.000 asukkaan pientaloalueen aiheuttamaa lisäliikennettä mm. Kulosaaren sillalla.

On selvää, ettei hyödytä tehostaa liikenteen sujuvuutta yhdessä pisteessä, jos se liikenteen lisääntymisen myötä tukkeutuu lähialueilla entistä pahemmaksi.

Herttoniemi-seura edellyttää Kruunuvuorenrannan meren ja mantereen kautta kulkevien liikenneratkaisujen suunnittelua samanaikaisesti, jotta a) joukkoliikenneratkaisut tulevat selvitetyiksi yhdessä yksityisautoilun ratkaisujen kanssa ja b) helsinkiläiset voisivat päättää Kruunuvuoren liikennejärjestelyjen kokonaiskustannuksista. Kaavaehdotuksessa on eriteltävä suunniteltujen liikenneratkaisujen kustannukset per jokainen uusi Kruunuvuorenrannan asukas.

4.Jos tunneli päätetään rakentaa, on se ulotettava Laajasalon sillan tuntumaan. On tarkoin huolehdittava, ettei kartanon puisto vahingoitu eikä Linnanrakentajantien varren asuntojen melu- ja saastehaitat lisäänny ja ettei asukkaiden liikkuminen asuinalueelta puistoalueelle vaarannu. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta on huolehdittava kaikin tavoin.

5.Kevyen liikenteen yhteys Herttoniemenrannasta metroasemalle vaatii uudelleen arviointia. Esimerkiksi Petter Wetterin tien jatkeeksi olisi sijoitettava kunnollinen, esteetön kevyen liikenteen silta metroasemalle. Sillalle oli aiemmassa kaavassa jo varaus, mutta sitä ei ole milloinkaan rakennettu. Tästä suunnitelmasta tuo reitti näyttää puuttuvan kokonaan. Asukkaiden olisi jatkossa käveltävä metroasemalle Linnanrakentajantien kautta. Ratkaisu ei kannusta asukkaita joukkoliikenteen käyttöön. Etenkin Petter Wetterin tiellä ja sen länsipuolella asuvien kävelymatka kotoa metroasemalle ja siellä oleville bussipysäkeille (esim. 58, 59) pitenee oleellisesti.

Helsingissä 9.12.2012

Hilkka Helsti

Herttoniemi-seura, pj

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA