EtusivuKannanotot ja lausunnotMielipide Itäväylän reunapuiston puistosuunnitelmaluonnokseen

Mielipide Itäväylän reunapuiston puistosuunnitelmaluonnokseen

Herttoniemi-Seura pitää baanaa perusteltuna pyöräilyn runkoyhteytenä, jolla edistetään pyöräilyä
Helsingissä ja tällä tavoin osaltaan pienennetään liikenteen hiilijalanjälkeä. Esitetty linjaus ei
kuitenkaan ole paras mahdollinen, koska nykyisten Itäväylän alittavien tunneleiden kautta
kulkiessaan pyörätien mutkat ovat liian jyrkkiä, ja näkyvyys tunnelin sisä- ja ulkopuolen välillä on
huono, jolloin syntyy herkästi vaaratilanteita. Tunneleita ei ole alun perin suunniteltu nopean
pyöräilyväylän tarpeisiin. Lisäksi baanan linjaus uhkaa nakertaa jo ennestään liian kapeita
luontoalueita liiaksi, ja puita jouduttaisiin kaatamaan liian paljon.

Baanan linjauksessa Itäväylän reunapuiston halki on kaksi ongelmallista ja vaikeasti ratkaistavaa
kohtaa. Molemmat ovat tämän suunnitelman mukaisesti toteutettuina vaarallisia. 1) Susitien/
Konemestarinkadun alikulku ja 2) Ilvestien/ Valurinkadun alikulun risteysalueet.

Susitien ja Konemestarinkadun välillä oleva tunneli on ongelmallinen, vaikka baana tässä onkin
linjattu kulkemaan siltarakennetta pitkin alikulun päältä. Jyrkkä kulma tunnelin Herttoniemen
päässä on erityisen vaarallinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tunnelissa liikutaan paljon jalan,
pyörällä ja mopolla. Siellä myös rullalautaillaan, mikä aiheuttaa yllättäviä tilanteita huonon
näkyvyyden takia. Kun uusi asuinalue (Työnjohtajankadun korttelit) valmistuu Konemestarinkadun
päähän, tunnelia tullaan käyttämään entistä enemmän. Muun muassa uusien kortteleiden lapsia
palveleva ala-asteen koulu sijaitsee Länsi-Herttoniemen puolella.

Valurinkadun tunnelin ja siihen liittyvien katujen/ teiden risteysalueita on vaikea saada turvallisiksi,
kun näkyvyys on jyrkkien kaarteiden ja ison korkeuseron vuoksi huono. Pyöräilijöitä tulee tunneliin
neljästä suunnasta. Tunnelin kummassakin päässä pyöräilijät syöksyvät mahdollisesti kovaakin
vauhtia kaarteen takaa mäkeä alas tunneliin, jossa tulee vastaan samankaltaista liikennettä. Joukossa
on tietenkin myös jalankulkijoita, tulevaisuudessa myös kouluun menijöitä ja koulusta tulijoita.
Herttoniemi-Seura esittää turvallisempaa linjausta, jossa baana siirtyisi Itäväylän eteläpuolelle jo
Suunnittelijankadun sillalla. Tämä mahdollistaisi baanan saamisen turvallisemmaksi, ja lisäksi
Itäväylän pohjoispuolella olevat luontoalueet säilyisivät asuinalueita suojaamassa erityisesti
Oravatien omakotialueen kohdalla. Tämä lehto on myös kasvillisuudeltaan merkittävä, sillä siellä
kasvaa muun muassa keltavuokko ja näsiä. Myöskään baanan valaistuksen aiheuttama valosaaste ei
häiritsisi Itäväylän eteläpuolella kulkiessaan asukkaiden yöunia yhtä paljon kuin suunnitelman
mukaisella luontoalueella.

Mikäli suunnittelua jatkettaisiin luonnoksessa esitetyllä linjauksella, ajauduttaisiin erityisesti
hankaliin ja todennäköisesti kalliisiin ratkaisuihin pyöräilyturvallisuuden parantamiseksi. Olemassa
oleva asutus asettaa myös rajat sille, kuinka paljon jyrkkiä kaarteita voidaan loiventaa.
Suunnitelmassa baana on jo kaarteen kohdalla piirretty korttelin 43155 tontin 12 kohdalla kovin
lähelle tontin rajaa, eikä loivennusvaraa siis enää juurikaan ole.

Yksinkertaisempi, selkeämpi ja luontoa säästävämpi ratkaisu olisi viedä baana Itäväylän
yritysalueen puolelle Suunnittelijankadun sillan yli. Siellä on esimerkiksi jo valmis
Asentajanpuiston läpi kulkeva pyörätie, jonka kohentaminen baanaksi olisi erinomainen ratkaisu.
Maasto siellä on tasaista, joten siltoja tai tunneleita ei tarvita.

Jos baana viedään yritysalueen puolelle, jää Länsi-Herttoniemen asuinaluetta ja Itäväylää
erottamaan miellyttävä puistometsä vankkoine puineen ja kävelyteineen. Reunapuistoa voi parantaa

muuttamalla siellä olevia hoidettuja nurmikoita luonnonniityiksi ja -kedoiksi. Kun meluaitaa
rakennetaan, on tätä puistoa suojeltava tarpeettomalta puitten kaatamiselta.

Koska puistosuunnitelma tuli nähtäville mahdollisimman huonoon aikaan kesän kynnyksellä,
ehdotamme, että suunnittelu jätetään nyt kesätauolle. Edellytämme, että kaupunki järjestää
keskustelutilaisuuden ja kaavakävelyn syksyn alkaessa.

Helsingissä 16.6.2020

Hilkka Helsti, pj
Jouni Jakonen, siht.

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA